۰۹۱۲۹۷۴۱۷۵۱

استخدام بازاریاب

ما بیشتر به فردی نیاز داریم که توان و علاقه و مهارت جذب و بازاریابی مشتریان ابزارهای پرداخت نظیر کارتخوان را داشته باشد. فردی که بتواند بازار حوزه فعالیت خود را بخوبی رصد کرده؛ مشتریان ارزشمند را جذب کرده و به رشد فعالیت آنها توجه کند.(حقوق بصورت درصدی می باشد)

استخدام